கன்னிமார் கௌரி அம்பாள் ஆலயத்தின் அழகான தோற்றங்களில் ஒன்று.

<<Back
Next>>
 
Make a Free Website with Yola.