கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் மீளக் கட்டியமைக்கப்பட்ட கோபுரத்தின் கம்பீரத் தோற்றம்.

 

<<Back
Next>>
 
Make a Free Website with Yola.